Kokkotyö-säätiö

Kokkotyö-säätiö on 1.11.2002 rekisteröity työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka perustamissopimuksen mukaan aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, mukaan luettuna osatyökykyiset ja mielenterveyskuntoutujat. Tälle kohderyhmälle pyritään löytämään työpaikka, opiskelupaikka tai muun elämänhallintaa tukeva ratkaisu. Säätiö tukee ja valmentaa ammatillisesti ja elämänhallinnallisesti sekä tarjoaa monialaisia ja mielekkäitä työtehtäviä.

Laadunvarmistus

Kokkotyö-säätiöllä on tehty EFQM-pohjainen laadun itsearviointi.

Kelalle tuotettavat palvelut noudattavat Kelan standardeja.

Kokkotyö-säätiöllä on käytössä VAT (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä), jonka avulla on mahdollista seurata ja mitata sekä analysoida valmennuksen vaikuttavuutta. Järjestelmään kuuluu ICF-koodiluokituksen mukainen arviointimenetelmä.

Arvot & Tavoitteet

Arvot

Säätiön arvot ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja tavoitteellisuus.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan kaikkien mahdollisuutta olla osallisena yhteisöä, palveluja, tuotantoa ja prosesseja. Yhteisöllisyys pohjautuu keskinäiseen luottamukseen, niin säätiön sisäisissä kuin ulkoisissakin suhteissa. Yhteisölliseen toimintaan kuuluu olennaisesti kannustus ja tuki työn ja tehtävien suoritukseen mutta ennen kaikkea omaan kasvuun ja ammatilliseen toimintaan.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan toisten ihmisten, työn ja arvon kunnioittamista sekä kaikkien yhteisön jäsenten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumisen jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden sietäminen on peruspilari kaikessa toiminnassa ja sen rikkomisen suhteen säätiö noudattaa nollatoleranssia. Yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat otetaan huomioon toiminnassa. 

Vastuullisuus

Vastuullisuudella tarkoitetaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden painottamista kaikissa toiminnoissa. Eettisyys, ammatillisuus ja kestävä kehitys näkyvät horisontaalisina periaatteina kaikissa säätiön toiminnoissa. Toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta, sosiaalista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan ja raportoidaan sekä omassa organisaatiossa että sidosryhmille ja rahoittajille.

Tavoitteellisuus

Tavoitteellisuudella tarkoitetaan työn ja toiminnan merkityksellisyyden korostamista valmennustoiminnassa, tuotannollisessa toiminnassa ja palvelutoiminnassa. Yhteiset ja yksilölliset päämäärät otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

Yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan ja niiden eteen tehdään työtä kaikilla tasoilla. Tavoitteellisessa toiminnassa ennakoidaan myös tulevaa ja otetaan muutokset mahdollisuuksina.

Tavoitteet

Kokkotyö-säätiön henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat määritelleet toiminnan strategiset tavoitteet säätiön tarkoituksen, mission ja vision sekä arvojen pohjalle.

Kokkotyö-säätiö on:

 • Ammatillinen osaaja joka kehittää toimialaosaamista, edistää osaamista ja rekrytoi osaajia.
 • Ketterä kumppani joka vastaa alueen tarpeisiin, on aktiivinen aloitteentekijä ja toimii verkostoissa.
 • Vaikuttava valmentaja joka kehittää valmennusprosesseja, osoittaa toimintansa vaikuttavuutta ja kehittää toimintaympäristöä.                 
 • Hyvä toimija jonka hallinto on läpinäkyvä, toiminta vastuullista ja joka on tavoiteltu työnantaja

Hallinto

Säätiön hallinnon muodostavat hallintoneuvosto ja hallitus.

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kaksitoista (12) säätiön perustajan nimeämää jäsentä seuraavasti:

 • Kokkolan kaupunki kolme (3) jäsentä
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä kaksi (2) jäsentä
 • Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys kaksi (2) jäsentä
 • Nuorisokeskus Villa Elba Oy kaksi (2) jäsentä
 • Ventuskartano ry kaksi (2) jäsentä
 • Kokkolan 4H-yhdistys yhden (1) jäsenen

Sekä kaksi (2) jäsentä Pietarsaaren seutukunnan nimeämänä ja yksi (1) jäsen Ekorosk Oy:n nimeämänä. Valtuusto voi täydentää kokoonpanoaan enintään kahdeksalla (8) jäsenellä.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Roy Pietilä ja varapuheenjohtajana Seija Haapalehto.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kahdeksan (8) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Jussi Järvenpää ja varapuheenjohtajana Markku Kallinen.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Tässä tarkoituksessa hallituksen tulee 

 • Kehittää ja suunnitella säätiön toimintaa ja taloutta sekä laatia säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Laatia säätiön vuosikertomus ja tilinpäätös
 • Huolehtia säätiön hallinnon ja henkilöstöasioiden asianmukaisesta hoidosta